DARIUSKASY – Sprzedaż i serwis kas fiskalnych, serwis elektroniki.

  • 0 Items - 0,00 
    • Brak w koszyku

DARIUSKASY – Sprzedaż i serwis kas fiskalnych, serwis elektroniki.

Pomoc

Kiedy należy zainstalować kasę fiskalną?

Aktualnie bardzo wiele, działalności typu sprzedaż alkoholu, papierosów, zapisanych płyt cd czy części samochodowych musi być zafiskalizowane w momencie pierwszej sprzedaży. Najlepiej skontaktować się z biurem rachunkowym lub doświadczonym serwisantem, który na 100% potwierdzi czy musimy instalować kasę fiskalną. Jeżeli towary, które sprzedajemy nie są na liście bezwzględnie podlegających fiskalizacji obowiązują nas następujące limity obrotów:
a) 20 000 zł w przypadku firm, które rozpoczęły działalność w danym roku.
b) 40 000 zł w przypadku firm, które kontynuują działalność w roku następnym.

Jaki stosunek ma cena kasy do jej jakości?

Kupując tańszą kasę należy spodziewać się wyższych kosztów serwisowych. Niektórzy producenci celowo obniżają cenę, wiedząc że klient kupuje kasę na 5-6 lat i później mogą dobrze zarobić na częściach serwisowych. Przykładem może być kasa która kosztuje 600 zł a akumulator do niej (nie ma możliwości użycia zamiennika) kosztuje 130 zł i trzeba go wymienić raz na 2 lata. Czasami „złożenie” kasy z części dwukrotnie przewyższa cenę nowej kasy. Należy to wziąć pod uwagę przy zakupie urządzenia.

·         Masz obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej, jeżeli prowadzisz sprzedaż towarów lub usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych.

·         Sprawdź termin fiskalizacji kasy. Zalecamy zakup kasy miesiąc wcześniej, aby poznać kasę i uniknąć błędów rejestracji po fiskalizacji.

·         Uwaga!!! Przed terminem fiskalizacji kasy napisz do U.S. oświadczenie dotyczące ilości kas i miejsc ich instalacji (adresy). Pamiętaj, że przy większej ilości kas możesz rozłożyć to na raty (1/5 kas miesięcznie w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych).

·         O zakupie kasy rezerwowej decydujesz Sam. Pamiętaj jednak, że w przypadku awarii kasy i braku kasy rezerwowej nie można prowadzić sprzedaży towarów,

·         Jeżeli chcesz skorzystać z odpisu (90% wartości netto kasy, lecz nie więcej niż 700zł.) musisz:

·         być właścicielem kasy (nie skorzysta z ulgi podatnik nabywający kasę w drodze leasingu, dzierżawy, użyczenia lub odkupienia od firmy nie upoważnionej do sprzedaży kas),

·         posiadać dowód zapłaty całej należności,

·         posiadać kasę z homologacją Ministerstwa Finansów ważną w momencie zakupu kas,

·         przed rozpoczęciem ewidencjonowania zgłosić oświadczenie o ilości i miejscach instalacji kas (patrz pkt 3),

·         w ciągu 7 dni od ufiskalnienia powiadomić U.S. na właściwym formularzu.

·         użytkować kasy zgodnie z przepisami .

·         Jeżeli zaprzestajesz użytkowania kasy w okresie do 3 lat (z powodu likwidacji firmy, kradzieży kasy, zniszczenia kasy itp.) masz obowiązek zwrócić odpis.

·         Prowadząc sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej sprzedający ma obowiązek:

·         wydać oryginał paragonu kupującemu,

·         na koniec dnia sprzedaży wykonać raport dobowy fiskalny (nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży następnego dnia

·         na początku miesiąca/przed pierwszą sprzedażą/ wykonać raport fiskalny za okres miesięczny

·         zlecać serwisowi wykonanie przeglądu technicznego kasy (brak przeglądu grozi zwrotem odliczenia 90% wartości kasy)

·         przechowywać w odpowiednich warunkach raporty i kopie paragonów (przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego).

·         naniesienia na obudowę kasy w sposób trwały jej numeru ewidencyjnego,

·         Paragon powinien zawierać: nazwisko (nazwę) podatnika, adres punktu sprzedaży, numer identyfikacji podatkowej, nazwy sprzedawanych towarów i usług, ceny jednostkowe towarów i usług, wartość sprzedaży, stawki podatku, kwotę należności.

·         Po zakończeniu sprzedaży i wydrukowaniu paragonu kasa nie pozwala na korekty. Możesz jednak klientowi zamienić towar na wolny od wad, a jeżeli konieczny jest zwrot gotówki to należy spisać tzw. „protokół zwrotu towaru” dołączając oryginał paragonu od klienta, na odwrocie którego umieszczamy dane osobowe klienta i jego podpis.

·         Jesteś zobowiązany do wystawienia faktury na życzenie klienta pod warunkiem zwrotu oryginalnego paragonu, który należy dołączyć do kopii faktury,

·         Kontrola kas rejestrujących przez urzędnika U.S. polega na sprawdzeniu:

·         stanu technicznego kasy,

·         plomb,

·         prawidłowości obsługi klienta (wydawanie paragonów, reklamacje, zwroty),

·         dobowego raportu fiskalnego,

·         zaprogramowania kasy (nagłówek, nazwy I ceny towarów, przyporządkowanie stawek VAT do towarów),

·         numeru: fabrycznego, unikatowego i ewidencyjnego (po nadaniu nr ewidencyjnego przez U.S. należy zapisać go trwale na kasie w widocznym miejscu).

·         książki serwisowej (musi być zawsze przy kasie).

·         Stosuj jedynie papier z atestem:

·         kupując papier słabej jakości np: pylący, zwiększasz koszty eksploatacji kasy – szybsza wymiana wyeksploatowanego mechanizmu drukującego,

·         kupując papier termiczny bez atestu, nie masz gwarancji przechowania raportów i wydruków przez 5 lat od zakończenia roku podatkowego.

·         Jeżeli utraciłeś (zagubienie, kradzież) książkę serwisową kasy musisz niezwłocznie powiadomić o tym urząd skarbowy, a następnie (z kopią powiadomienia) zwrócić się do serwisu o wydanie duplikatu.

Jeżeli odzyskałeś utraconą kasę (np. po kradzieży), przed ponownym zastosowaniem musisz poddać ją obowiązkowemu przeglądowi technicznemu.